spinner
Student Cyberbezpieczeństwa z laptopem

Interaktywne i praktyczne
nauczanie informatyki
w szkole

Rozpocznij 100% online studia podyplomowe na PJATK i zadbaj o interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w swojej szkole.

Co wyróżnia nasze studia podyplomowe?

Dyplom renomowanej Uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik komputerowych

Praktyczne laboratoria dostępne 24/7

Cyber Laboratoria w chmurze dostępne dla studentów 24/7

Niski poziom wejścia

Rozbudowany system pomocy pozwala rozpocząć studia osobom stawiającym pierwsze kroki w dziedzinie informatyki

CTF-based

Nauka oparta o system capture the flag (Zdobądź Flagę) wraz systemem grywalizacji

100% online

Praktyczne nauczanie z dowolnego miejsca, bez kosztów podróży i noclegów

Dlaczego kierunek - Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole?

Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole

Skuteczne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole jest dzisiaj niezbędne w celu wyposażenia każdego ucznia w kompetencje, które przygotują go do podjęcia studiów, wyboru kariery zawodowej a także umożliwią swobodne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Chcąc wprowadzić interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki, nauczycieli informatyki czeka wiele wyzwań, m.in. przygotowanie specjalistycznych laboratoriów, które pozwolą zilustrować w sposób praktyczny zagadnienia zawarte w podstawie programowej, sprawdzanie na bieżąco programów napisanych przez uczniów czy rozwiązywanie problemów zgłoszonych w ramach zajęć.

Nasze studia przygotowują do nauczania w oparciu o platformę CyberSkiller, która zawiera setki gotowych zadań praktycznych i pomysłów na realizację zagadnień z podstawy programowej z informatyki. Wśród nich można wymienić: programowania w języku Python, programowanie w języku Java, Algorytmikę, Bazy danych i język SQL, sieci komputerowe oraz system operacyjny Linux.

Laptop w nocy

Do kogo kierowane są studia

Studia podyplomowe na kierunku Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole kierowane są dla osób, które chcą zostać nauczycielami informatyki w szkole na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Nauczycielem może również zostać osoba, która nie posiada wykształcenia kierunkowego z informatyki, ale ukończy kierunkowe studia podyplomowe z informatyki.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289) – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. W przypadku szkół podstawowych, konieczne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz ukończenie studiów podyplomowych kierunkowych z informatyki, na przykład te proponowane na PJATK: Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkołach.

Warto nadmienić, że istnieje jeszcze jeden wymóg, żeby zostać nauczycielem informatyki. Zgodnie z ustawą należy zdobyć przygotowanie pedagogiczne (nie jest ono częścią proponowanych przez PJATK studiów podyplomowych).

Proponowane studia kierowane są również do aktywnych nauczycieli informatyki, którzy chcą dowiedzieć się, jak prowadzić lekcje i zajęcia w sposób praktyczny oraz interaktywny. Program studiów obejmuje setki zadań praktycznych, które mogą posłużyć za inspirację dla nauczycieli.

Studenci kierunku cyberbezpieczeństwo

Zrealizuj w sposób interaktywny i praktyczny podstawę programową z informatyki w swojej szkole

Program studiów dotyczy głównych zagadnień z informatyki zawartych w podstawie programowej

Studia podyplomowe wspierane przez CyberSkiller

Nauczanie praktyczne

Nauczanie praktyczne wymaga stworzenia odpowiedniego środowiska pracy, dlatego platforma CyberSkiller dostarcza gotowe do użycia praktyczne laboratoria dostępne w chmurze.

Małe bloki edukacyjne

W odróżnieniu do tradycyjnego nauczania, CyberSkiller oferuje naukę poprzez krótkie bloki edukacyjne (ang. microlearning). Każda porcja edukacyjna ma na celu osiągnięcie określonej wiedzy oraz umiejętności.

Grywalizacja – System CTF

CyberSkiller wprowadza elementy grywalizacji, czyli zdobywanie punktów, rankingów. Takie środowisko pracy pozwala zdobywać umiejętności i wiedzę z elementami zabawy. To podejście znacznie zwiększa atrakcyjność nauki.

Dostęp 24/7

Praktyczne laboratoria znajdują się w chmurze, dlatego dostęp do nich studenci mają z dowolnego miejsca oraz w dowolnym czasie. Dzięki temu istnieje możliwość wykonywania zadań praktycznych wielokrotnie, bez konieczności przebywania w stacjonarnym laboratorium.

Zaawansowany system pomocy

Każde zadanie praktyczne zostało rozwiązane przez eksperta z cyberbezpieczeństwa i wraz z jego omówieniem dostępne w postaci materiału video na platformie. Materiał ten prezentuje konkretny sposób rozwiązania zadania, który może być powtórzony przez Słuchacza. Dodatkowo, każdy poruszany temat jest omówiony w formie teoretycznej i jest dostępny w postaci dokumentu pdf.

Automatyczny system sprawdzania

Wszystkie praktyczne zadania laboratoryjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby Słuchacz otrzymał automatyczną informację, czy wykonał zdanie poprawnie. Wiadomości teoretyczne sprawdzane są automatycznie przy pomocy wbudowanego modułu quizów.

Możliwość uzyskania dostępu do platformy CyberSkiller dla Szkoły Kształcącego się Nauczyciela za 1 zł !!!

Studia podyplomowe realizowane są na platformie CyberSkiller, która pozwala zarządzać nauczaniem i uczeniem się informatyki w szkole. CyberSkiller oferuje bogatą bibliotekę gotowych do użycia kursów, laboratoriów i przygotowań do testów, z których można korzystać od ręki lub dostosowywać je w zależności od potrzeb dydaktycznych.

Nauczyciele rozpoczynający naukę w ramach studiów podyplomowych, mogą wypróbować platformę CyberSkiller w swojej szkole już podczas trwania studiów podyplomowych. Szkoła może uzyskać dostęp do wybranego koła zainteresowań dla 15 uczniów w symbolicznej cenie1zł! (dostęp realizowany jest za pomocą osobnej umowy między szkołą a firmą CyberSkiller). Szczegóły na stronie CyberSkiller (https://cyberskiller.com).

Zobacz jakie praktyczne zadania czekają na Ciebie.

Podstawy programowania w języku Python - Przekształcenie i porównanie zmiennej liczbowej

Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL – Wyszukiwanie pracowników

Konfiguracja i administracja w systemie operacyjnym Linux - Metadane

Jak wygląda studiowanie w trybie 100% online?

Studenci przy komputerach

Organizacja zajęć

  • Wybrany kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni. Słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w kursach online w dogodnym dla siebie czasie i w dowolnym miejscu.

  • Słuchacze uzyskują dostęp do platformy CyberSkiller, gdzie znajdują się kursy online wraz z laboratoriami określonymi w programie studiów.

  • Słuchacze otrzymują dostęp do forum dyskusyjnego przeznaczonego dla słuchaczy studiów podyplomowych z testowania bezpieczeństwa systemów IT. Forum jest moderowane w trybie asynchronicznym przez wykładowców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

  • W każdym miesiącu słuchacze studiów podyplomowych otrzymują drogą elektroniczną informacje o zadaniach do wykonania w danym miesiącu. Zadania posiadają moduł automatycznego sprawdzania, dlatego w kilka sekund student może zweryfikować poprawność wykonanych zadań.

  • Miesięczne zadania do wykonania przez studentów są omówione w materiale video, który przedstawia sposób rozwiązania danego zadania. Rozwiązanie jest wykonane przez eksperta i zawiera jego omówienie.

  • Dodatkowo, student uzyskuje dostęp do praktycznych zadań zaliczeniowych, których rozwiązanie będzie podstawą do zaliczenia danego modułu. Student rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Semestr 1

Przedmiot Ilość godzin
Pierwsze Programowania w języku Python 25h
Zaawansowane struktury w języku Python 25h
Podstawy algorytmiki 25h
Pierwsze kroki z systemem operacyjnym Linux 25h
Konfiguracja i administracja w systemie operacyjnym Linux 25h

Semestr 2

Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL 25h
Zaawansowany język zapytań SQL oraz schematy w bazie danych 25h
Zaawansowana algorytmika 25h
Podstawy komunikacji w sieci komputerowej 25h
Pierwsze Programowania w języku Java 25h

Szczegółowy program studiów (pdf)

Zdjęcie Bogdan Księżopolski

dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. PJATK

Nauczaniem informatyki zajmuję się ponad 20 lat, zarówno na poziomie akademickim, ale również na poziomie szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych. Jestem autorem lub współautorem ponad 50 prac naukowych, w tym tych dotyczących nauczania informatyki. Jestem członkiem komitetów programowych na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym tych dotyczących nowych technologii w dziedzinie nauczania informatyki.

Razem z doktorem Damianem Rusinkiem jesteśmy współtwórcami platformy CyberSkiller, która wprowadza nowe oblicze nauczania informatyki do szkół w Polsce oraz w Europie. Jako CyberSkiller jesteśmy organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praktycznych w Dziadzienie Cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland.

Na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa oraz Cyberedukacji. Moje główne zainteresowania związane z Cyberedukacją dotyczą: indywidualnych ścieżek nauczania, wpływu motywacji zewnętrznej osoby uczącej na ich motywację wewnętrzną, nauczania kompetencji społecznych w edukacji online oraz zadbanie o dobrostan osób uczących się w trybie zdalnym.

kontakt: bksiezopolski@pjwstk.edu.pl

Opinie nauczycieli dotyczące nauczania przy pomocy platformy CyberSkiller

Platforma jest świetnym narzędziem dla nauczyciela i uczniów, chętnie poznam wszystkie zasoby.

Platforma wydaje się bardzo ciekawa, szczególnie jeżeli chodzi o zadania, sprawdzanie wiedzy, możliwość przeanalizowania/obejrzenia materiału.

Platforma CyberSkiller rozwiąże wiele naszych problemów i dodatkowo będziemy mogli bardzo dobrze przeprowadzić podstawę programowa dla klas II rozsz. z zakresu sieci i komunikacja z serwerem, ale to tylko jeden przykład mógłbym wymieniać dziesiątki, jak nie setki.

Opinie uczniów uczących się przy pomocy platformy CyberSkiller

Największa wartość to możliwość odkrycia nowych rzeczy związanych z informatyką, które są przedstawione w przystępnej formie. Możliwość przećwiczenia teorii jest bardzo inspirująca i motywuje do dalszej nauki - możemy zobaczyć efekty naszej pracy w praktyce.

Platforma daje możliwość dostępu do ponadprogramowego materiału z informatyki.

Platforma pozwala przyjemnie zagospodarować czas i można wiele się nauczyć.

Opłaty

Czesne studia internetowe
7 000 PLN / rok
Wpisowe

1000 PLN

dla absolwentów innych uczelni

500 PLN

dla absolwentów PJATK

Warunki udziału: zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego.